Deklaracja dostępności - Żłobek Iskierka Skierniewice

Deklaracja dostępności strony internetowej Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach

Żłobek Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka

Data publikacji strony internetowej: 24.05.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.03.2022

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 21.03.2022

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator sieci informatycznej. Adres poczty elektronicznej administracja@zlobekskierniewice.pl. Numer telefonu 506 994 856 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach,

ul. Rawska 58, 96-100 Skierniewice

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Rawskiej. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. W wejściu nie ma stopni. Budynek jest jednokondygnacyjny o poziomie posadowienia parteru +0.00 = 131 m.n.p.m. co oznacza, że wszystkie korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części administracyjnej budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Kontakt

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi

ISKIERKA w Skierniewicach.

 

 

ul. Rawska 58, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 880 92 92

  zlobekmiejskiskc10@onet.pl

Dyrektor Żłobka: 509 784 161

 dyrekcja@zlobekskierniewice.pl

Opiekunowie: 506 995 810

Zamówienia publiczne: zamowieniapubliczne@zlobekskierniewice.pl

 

Filia Wańkowicza

 

 wankowicza@zlobekskierniewice.pl

ul. Wańkowicza 10, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 880 90 25

Opiekunowie: 509 784 227

 

Filia Pomologiczna

 

 pomologiczna@zlobekskierniewice.pl

ul. Pomologiczna 6, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 880 90 35

Opiekunowie: 509 784 228

Formularz kontaktowyMasz pytania?

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Back to top