RODO - Żłobek Iskierka Skierniewice

INFORMACJA O RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Iskierka” reprezentowany przez Dyrektora,  96-100 Skierniewice,  ul. Rawska 58, kontakt:  tel. 46 880 92 92, e-mail: dyrekcja@zlobekskierniewice.pl
Dane Inspektora Ochrony Danych Robert Żuchowski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Żłobek Iskierka”” lub pisemnie na adres siedziby Administratora
Cel i podstawa prawna przetwarzania
 • dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO.
 • dane osobowe osób objętych zainstalowanym na terenie Żłobka monitoringiem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, a także zabezpieczenia infrastruktury i zasobów należących do Administratora, rejestracji zdarzeń sprzyjającą ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia
 • dane osobowe dziecka, a także wizerunek dziecka będę przetwarzane w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dzieci w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Żłobek w gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach informacyjnych w placówce oraz na stronie internetowej Żłobka oraz podmiotów współpracujących, w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę tj.  na podstawie tj. na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • realizacji obowiązków podatkowych placówki tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO
Odbiorcy danych osobowych
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,
Przekazywanie danych osobowych poza EOG Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

 • Okres realizacji umowy,
 • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • do czasu wycofania zgody, które to wycofanie może nastąpić w każdym momencie, choć pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
Prawa związane z danymi osobowymi
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
Podstawa obowiązku podania danych osobowych
 • Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka,
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy,
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

Kontakt

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi

ISKIERKA w Skierniewicach.

 

 

ul. Rawska 58, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 880 92 92

  biuro@zlobekskierniewice.pl

 

Dyrektor Żłobka: 509 784 161

  dyrekcja@zlobekskierniewice.pl

 

Opiekunowie: 506 995 810

Zamówienia publiczne: zamowieniapubliczne@zlobekskierniewice.pl

 

Filia Wańkowicza

 

 wankowicza@zlobekskierniewice.pl

ul. Wańkowicza 10, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 880 90 25

Opiekunowie: 509 784 227

 

Filia Pomologiczna

 

 pomologiczna@zlobekskierniewice.pl

ul. Pomologiczna 6, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 880 90 35

Opiekunowie: 509 784 228

Formularz kontaktowyMasz pytania?

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Back to top