Rada rodziców - Żłobek Iskierka Skierniewice

Regulamin Rady Rodziców Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Iskierka w Skierniewicach

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dz.U.2011 Nr 45 poz. 235

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Rada Rodziców jest organem działającym przy Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach i stanowi reprezentację rodziców/ opiekunów prawnych dzieci aktualnie uczęszczających do żłobka (ul. Rawska, filia na ul. Pomologicznej i filia na ul. Wańkowicza).
 2. Rada Rodziców powołana została po raz pierwszy w 2021 r. większością głosów rodziców/ opiekunów prawnych, a członkowie Rady Rodziców zgłosili dobrowolnie chęć jej współtworzenia.
 3. Skład Rady Rodziców stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Radę Rodziców może reprezentować dwóch dowolnych członków Rady Rodziców łącznie.

 

Cele, kompetencje i skład Rady Rodziców

 

 1. Cele Rady Rodziców:
 1. integracja i organizowanie rodziców/ opiekunów prawnych i środowiska społecznego żłobka
 2. gromadzenie i komunikowanie wniosków, inicjatyw i opinii rodziców/ opiekunów prawnych
 3. realny wpływ na działalność żłobka (np. opiniowanie zmian w regulaminie żłobka)
 4. wizytacja żłobka w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania.
 1. Kompetencje Rady Rodziców określa Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, Art. 12a.4.
 2. Skład Rady Rodziców ustalany jest na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu Rady Rodziców i ogłaszany jest rodzicom/ opiekunom prawnych dzieci uczęszczających do żłobka przez Dyrektora Żłobka.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzić mogą jedynie rodzice/ opiekunowie prawni dzieci aktualnie uczęszczających do żłobka.
 4. Członkowie Rady Rodziców organizują spotkania/ telekonferencje nie rzadziej niż raz na kwartał. Z każdego spotkania/ telekonferencji będzie przygotowywana notatka wysyłana do Dyrekcji żłobka drogą mailową.

 

Powołanie i odwołanie Rady Rodziców

 

 1. Powołanie Rady Rodziców następuje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w danym roku szkolnym.
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny.
 3. Odwołanie Rady Rodziców następuje w drodze złożenia wniosku podpisanego przez zwykłą większość rodziców/ opiekunów prawnych.
 4. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
 1. złożenia rezygnacji przez rodzica/ opiekuna prawnego z usług żłobka na rzecz swojego dziecka
 2. złożenia rezygnacji przez rodzica z działalności w Radzie Rodziców
 3. odwołania na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych lub członków Rady po uprzednim podjęciu uchwały zwykłą większością głosów z podaniem uzasadnienia..
 4. Powołanie nowych członków Rady Rodziców może się odbyć na zasadach:
 5. indywidualnego zgłoszenia się osoby zainteresowanej współtworzeniem Rady Rodziców
 6. propozycji członków Rady Rodziców, Dyrektora żłobka

 

Fundusze Rady Rodziców

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej żłobka, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców/ opiekunów prawnych oraz innych źródeł.
 2. Fundusze Rady Rodziców gromadzone będą na odrębnym rachunku bankowym, do którego założenia (oraz ew. likwidacji) są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie Rady Rodziców.
 3. Dysponowaniem tymi funduszami zajmują się osoby upoważnione pisemnie przez Radę Rodziców.
 4. Wysokość zalecanej składki ustala się na zebraniu Rady Rodziców, a fundusze mogą być przeznaczane na: zakup materiałów plastycznych, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i opiekunów oraz wszelkich innych wydatków wspierających rozwój dzieci, kadry
  i żłobka..
 5. W przypadku rozwiązania Rady Rodziców lub zakończenia jej kadencji, zebrane przez Radę Rodziców w danej kadencji środki zostaną przekazane darowizną na rzecz żłobka lub na rzecz nowej Rady Rodziców (jeżeli takowa zostanie powołana).

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Zebrania Rady Rodziców są dokumentowane w formie protokołu.
 2. Kontakt:

Rada Rodziców przy Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach

 1. Rawska 58

96-100 Skierniewice

@: rriskierka@gmail.com

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców i będzie opublikowany na stronie internetowej żłobka przez jego Dyrekcję.
 2. Regulamin może być zmieniony aneksem uchwalonym większością głosów członków Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                             _____________________

 

Podpis Dyrektora Żłobka                                              Podpisy Rady Rodziców

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Rodziców

 

Lista członków Rady Rodziców:

 1. Antos Jagoda
 2. Byczak Michał
 3. Chęcielewska Magdalena
 4. Goljan Rafał
 5. Miszczyk Katarzyna
 6. Przybyłkiewicz Beata
 7. Milena Boczek

Kontakt

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi

ISKIERKA w Skierniewicach.

 

 

ul. Rawska 58, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 880 92 92

  zlobekmiejskiskc10@onet.pl

Dyrektor Żłobka: 509 784 161

 dyrekcja@zlobekskierniewice.pl

Opiekunowie: 506 995 810

Zamówienia publiczne: zamowieniapubliczne@zlobekskierniewice.pl

 

Filia Wańkowicza

 

 wankowicza@zlobekskierniewice.pl

ul. Wańkowicza 10, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 833 55 22

Opiekunowie: 509 784 227

 

Filia Pomologiczna

 

 pomologiczna@zlobekskierniewice.pl

ul. Pomologiczna 6, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 811 50 23

Opiekunowie: 509 784 228

Formularz kontaktowyMasz pytania?

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Back to top